برنامه ی کوه گشت و پیاده روی کلیه دانش آموزان هنرستان فنی طالقانی ، به همراه دبیران و معلمان در آخرین روز مدرسه  انجام پذیرفت . در این برنامه دانش آموزان مسیر هنرستان تا سد مخزنی باغکل را به صورت گروهی پیمودند .