دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور در راستای اجرای طرح ملی کشف، ارزیابی و آماده سازی شایستگی های فردی (طرح کاشف) در حوزه کسب و کار و کارآفرینی، نخستین  آزمون سراسری سنجش توان کارآفرینی را برای دانش آموزان و اولیاء آنها برگزار 

می نماید.

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور در راستای اجرای طرح ملی کشف، ارزیابی و آماده سازی شایستگی های فردی (طرح کاشف) در حوزه کسب و کار و کارآفرینی، نخستین  آزمون سراسری سنجش توان کارآفرینی را برای دانش آموزان و اولیاء آنها برگزار 

می نماید. شرکت کنندگان در این آزمون می توانند با توانایی های کارآفرینی خود آشنا شده و برای ساختن آینده ای کارآفرینانه برای خود برنامه ریزی کنند.

اطلاعات بیشتر

اطلاعیه ثبت نام

سیستم ثبت نام الکترونیکی