دانش آموزان عزیز باتوجه با فرارسیدن فصل امتحانات فرصت باقی مانده تا امتحانات را مدیریت کنید و با یک برنامه ریزی ساده در طول این چند روز آمادگی خود را در امتحانات بیشتر کنید .

برای دروس مفهومی مانند تاسیسات حرارتی.محاسبات و ..... بیشتر تمرین و حل مسئله 

برای دروس حفظی مانند تکنولوژی ها.تاسیسات برودتی.بهداشتی و ...... بیشتر نکات مهم را در صفحه ای یاداشت کرده و آنها را مرور کنید.

با آروزی موفقیت برای تک تک دانش آموزان 

ارسال مطلب: نوروزی