اولین جلسه سرپرستان بخش با مدیریت هنرستان  برای سال تحصیلی (95-94)با موضوع :آماده سازی واعلام نیاز  ملزومات کارگاهی ،مسایل مربوط به کارگاهها ودروس فنی، بررسی پیش برنامه هفتگی و .. درروز چهارشنبه 94/6/25  در دفتر سرپرستی کارگاه مکانیک برگزار گردید.در این جلسه ابتدا مدیریت هنرستان جناب آقای مهندس تاجداری مواردی را در زمینه مسایل مربوط به سال تحصیلی جدید عنوان کردنند سپس سرپرستان بخش نیز پیشنهاداتی را برای هرچه بهتر کیفیت آموزش  عملی وهمچنین مربوط  به دروس  فنی  مطرح کردنند