اولین جلسه مدیریت هنرستان با سرپرستان بخش در محل دفتر سرپرستی بخش مکانیک خودرو برگزار شد که موارد مورد بحث از جمله مسائل مربوط به برنامه هفتگی همکاران،مشکلات کارگاهی وهمچنین تهیه ملزومات وتجهیزات نیاز کارگاهها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.