دانش آموزان محترم سوم ساختمان،

در فایل پیوست، سری اول تمرینات تکمیلی درس ایستایی قرار داده شده است. در صورت داشتن هر گونه سؤال و ابهام احتمالی در مورد فصلهای اول و دوم و همچنین تمرینات تکمیلی، روز دوشنبه 28 مهر در هنرستان پاسخگوی شما خواهم بود.

بدیهی است حضور شما در کلاس روز سه شنبه منوط به ارائه پاسخ این تمرینات است.

دریافت تمرینات تکمیلی ایستایی سری اول