یکی از اهداف ترسیمات ایزومتریک و سه نما در دروس ترسیم فنی، تقویت تجسم فضایی در فراگیران است.

در فایل پیوست،  140 تمرین در این زمینه قابل دریافت است.

دریافت تمرینات ایزومتریک