جناب آقای مهندس قربانی رئیس بنیاد نخبگان و همچنین آقای زمانی دوست رئیس انجمن اولیاء و مربیان در مراسم صبحگاه هنرستان حضور یافتند . در این مراسم پس از اجرای برنامه ی صبحگاهی توسط دانش آموزان ، ابتدا مهندس قربانی ، پیرامون اساس نامه بنیاد و اهمیت و ضرورت توجه به نخبگان و همجنین حمایت از دانش آموزان مخترع و صاحب طرح و ایده ،مطالبی ذکر کرد . سپس آقای زمانی دوست ، در خصوص ضرورت توجه دانش آموزان به فعالیتهای علمی و پژوهشی توضیحاتی ارائه نمود . همچنین دو سؤال توسط ایشان مطرح شد تا دانش آموزان ضمن پاسخگویی به آنها ، از جوایز در نطرگرفته شده برای بهترین پاسخها بهره مند گردند .

تصاویر در