امروز هشتم آذر ماه 94 مصادف با روز زلزله و ایمنی ، هم زمان با سایر مدارس کشور مانور زلزله در هنرستان فنی آیت ا... طالقانی برگزار شد

تصاویر در