1. عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.
  2. آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.
  3. تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.
  4. دشوارترین قدم، همان قدم اول است.
  5. امید، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد را تحمل کنیم.
  6. بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید.
  7. آنچه شما درباره خود فکر می کنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند.
  8. همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.
  9. برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست.
  10. وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید